Zwroty i reklamacje

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru. Nie można jednak zwrócić egzemplarzy szytych na zamówienie, spersonalizowanych oraz indywidualnie zaprojektowanych. Zamówienia indywidualne (szyte na zamówienie) OPŁACONE, są równoznaczne z rozpoczęciem pracy nad ich realizacją. Nie ma zatem możliwości jego anulacji oraz zwrotu wpłaconego zadatku.

2. Formularz zwrotu wraz z paragonem (lub fakturą) należy załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki. Brak paragonu (lub faktury) jest równoznaczny z brakiem możliwości wykonania takiego zwrotu.

3. Zwracany towar nie może nosić żadnych oznak użytkowania. Nie może być brudny, przetarty, naderwany, uszkodzony w inny sposób, wyprany itp.). Zwracany towar musi być w 100% kompletny i zapakowany w oryginalne opakowanie.

4. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).

5. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty zwrotu towaru (wysyłki) do Sklepu ponosi Klient.

§ 7 Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail: tashahandmade.pl@gmail.com. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z wysyłką towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po jej otrzymaniu i uznaniu reklamacji za zasadną.

5. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest dołączenie do odsyłanego produktu wypełnionego „Oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość”, dostępnej w zakładce: Zwroty i reklamacje. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

Oświadczenie odstąpienia od umowy
Zwracany produkt, wraz z wypełnionym oświadczeniem, uprzejmie prosimy przesłać na adres:

Tasha handmade Anna Lewandowska

ul. Mickiewicza 15/10
98-200 Sieradz

tel. +48 690 659 954

e-mail: tashahandmade.pl@gmail.com

——————————————————————————————————

…………………., dn. ………………….

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
imię, nazwisko i adres konsumenta

Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Internet na stronie www.tashahandmade.pl:

Nr zamówienia:………………………………………
Data zakupu…………………………………………
Nazwa produktu:…………………………………….
Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………..)
na konto nr………………………………………………………………………………………………………………….
Zwracam w stanie niezmienionym produkt*…………………………………………………………………….,
otrzymany dnia………………………………….. .
*do zwrotu należy dołączyć potwierdzenie zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku niedopilnowania tego punktu, zwrot uzasadnionej kwoty będzie niemożliwy.

Podpis klienta: