Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.tashahandmade.pl oferowanych do sprzedaży przez:
Annę Lewandowską prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Tasha handmade Anna Lewandowska i z siedzibą w Sieradzu, z adresem: Mickiewicza 15/10, o numerze NIP 6922354488, REGON 382205068 , adres e-mail: tashahandmade.pl@gmail.com, zwanego dalej „Sklepem”.

2. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym na www.tashahandmade.pl nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.

3. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.

4. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Ochrona danych osobowych

1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku dokonania zakupu przez Klienta na platformie internetowej www.tashahandmade.pl

2. Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest Sklep Tasha handmade.

3. Dane osobowe NIE są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

§ 3 Oferowany towar i cena

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz Sklep Tasha handmade nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz Sklep.

2. W przypadku zakupu określonego towaru Klient uzyska informację o oferowanym towarze, w tym jego nazwę, określenie producenta, a także innych danych, jeżeli są wymagane przepisami prawa (są to wymogi wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

3. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

§ 4 Przebieg transakcji

1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, Klient wysyła formularz zakupu. Dotyczy on zarówno produktów dostępnych OD RĘKI, jak i na ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

5. Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.

6. Klient po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar (przelew bankowy) lub wybiera opcję płatności „za pobraniem” (tylko w przypadku produktów dostępnych od ręki). Czas oczekiwania na zaksięgowanie płatności wybierając opcję przelewu bankowego wynosi 3 dni robocze. W momencie, gdy Sklep nie odnotuje wpłaty, zamówienie Klienta zostaje anulowane, a On sam zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa wybrany produkt (w terminie 1-3 dni robocze). Proces realizacyjny dla zamówień indywidualnych rozpoczyna się wraz z chwilą zaksięgowania zadatku w wysokości 30% kwoty zamówionego rękodzieła. Pozostałą część, czyli 70% oraz koszt wysyłki, należy uiścić przed jej nadaniem. Jeśli kupujący zrezygnuje z zamówienia po wpłaceniu zadatku, zgodnie z art. 394 Kodeksu cywilnego sklep Tasha handmade zatrzyma zadatek, który jest zabezpieczeniem dla już wykonanej pracy. Zadatek jest zatem bezzwrotny.

7. Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem paczkomatów oraz firmy kurierskiej InPost (Apaczka). Koszt wysyłki uzależniony jest od ilości i całkowitej wagi zamówionego towaru, i jest podawany podczas składania zamówienia.

8. Wraz z towarem, zgodnie z wyborem Klienta, wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować.

9. Po dostarczeniu Państwu towaru uprzejmie prosimy o dokonanie oceny transakcji poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres: tashahandmade.pl@gmail.com

10. W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

§ 5 Formy płatności ceny za towar

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

1) przelewem bankowym (przedpłata);

2) kartą za pobraniem (za pośrednictwem paczkomatu InPost);

3) gotówką za pobraniem (za pośrednictwem kuriera InPostu).

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.

2. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany towar musi być kompletny i zapakowany w oryginalne opakowanie.

4. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).

5. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty zwrotu towaru (wysyłki) do Sklepu ponosi Klient.

§ 7 Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail: tashahandmade.pl@gmail.com. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

5. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

1) przelewem bankowym (przedpłata);

2) kartą za pobraniem (za pośrednictwem paczkomatu InPost);

3) gotówką za pobraniem (za pośrednictwem kuriera InPostu).


Dane firmowe sklepu www.tashahandmade.pl:

Tasha handmade Anna Lewandowska

ul. Mickiewicza 15/10

98-200 Sieradz

woj łódzkie

NIP: 6922354488

REGON: 382205068

tel. 690 659 954


Nr konta bankowego sklepu www.tashahandmade.pl:

32 1090 2590 0000 0001 4158 6247

Santander Bank Polski S.A.