04/07/2017

Zwroty i reklamacje

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru. Nie można jednak zwrócić egzemplarzy szytych na zamówienie, spersonalizowanych, indywidualnie zaprojektowanych.

2. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Zwracany towar nie może nosić żadnych oznak użytkowania. Nie może być brudny, przetarty, naderwany, uszkodzony w inny sposób, wyprany itp.). Zwracany towar musi być w 100% kompletny i zapakowany w oryginalne opakowanie.

4. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).

5. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty zwrotu towaru (wysyłki) do Sklepu ponosi Klient.

§ 7 Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail: tashahandmade.pl@gmail.com. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z wysyłką towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po jej otrzymaniu i uznaniu reklamacji za zasadną.

5. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest dołączenie do odsyłanego produktu wypełnionego „Oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość”, dostępnej w zakładce: Zwroty i reklamacje. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

Oświadczenie odstąpienia od umowy
Zwracany produkt, wraz z wypełnionym oświadczeniem, uprzejmie prosimy przesłać na adres:

Tasha handmade Anna Lewandowska

ul. Mickiewicza 15/10
98-200 Sieradz

woj. łódzkie

——————————————————————————————————

…………………., dn. ………………….

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
imię, nazwisko i adres konsumenta

Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Internet na stronie www.tashahandmade.pl:

Nr zamówienia:………………………………………
Data zakupu…………………………………………
Nazwa produktu:…………………………………….
Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………..)
na konto nr………………………………………………………………………………………………………………….
Zwracam w stanie niezmienionym produkt*…………………………………………………………………….,
otrzymany dnia………………………………….. .
*do zwrotu należy dołączyć potwierdzenie zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku niedopilnowania tego punktu, zwrot uzasadnionej kwoty będzie niemożliwy.

Podpis klienta: